24 december 2018 24 december 2018
Allen van harte welkom, in deze Kerstnachtdienst. Waarin Ds. Pit zal voor gaan. En een warm welkom voor de muziekgroep, die ons muzikaal zal ondersteunen.

Morgenochtend, 1ste kerstdag, is er om 09.30 uur dienst en hoopt Ds. H. Jonker uit Nieuw-Buinen voor te gaan.

Bij de liturgische tafel hoort dit gedicht:
De hemel raakt de aarde
een Kind ons Geboren
Zoon ons gegeven
Gewikkeld in doeken
deze koning van de vrede
engelen zingen over dit kind
waarin de hemel de aarde raakt

God kom met Uw geest
open ons voor Uw vrede


Stille Nacht in een storm
 
Kerstnacht in Ryptsjerk 2018

Begin bij de Wenskerstboom om 20.30 uur  en voortzetting in de kerk om 21.00 uur. 
Met medewerking van alle aanwezigen, maar in het bijzonder het Jongeren Ensemble, een gelegenheidskerstkoor en ds. Peter Pit.
 

BIJ DE WENSKERSTBOOM

muzikale begeleiding door Audrey Stielstra
 

Openingswoord

Koor zingt “Ding dong bell”
Het koor gaat ons alvast vooruit naar de kerk 
Samen zingen: “O dennenboom” (tekst ds. Pit)
O dennenboom, o dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon Ze dragen wensen groot en klein
Waarmee de wereld mooi zal zijn.
O dennenboom, o dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon.
 
O dennenboom, o dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon
Je blijft zo groen in wintertijd,
En spreekt ons van de eeuwigheid.
O dennenboom, o dennenboom
Wat zijn je takken wonderschoon.
 

Uitdelen kerstklokjes

 
Samen zingen: "Kling klokje klingelingeling" (tekst 2e couplet door ds. Pit)
 
Kling klokje klingelingeling kling klokje kling Kerstfeest is gekomen
Lichtjes in de bomen En in alle landen gaan wij kaarsjes branden Kling klokje klingelingeling kling klokje kling.
 
Klink klokje klingelingeling, 
Kling klokje kling
Wat wij nu gaan vieren
Herders en hun dieren
Wijzen uit het oosten
Kerstkind zal ons troosten Kling klokje klingelingeling Kling klokje kling.
 

Nodiging kerstnachtdienst

 
We lopen om de kerstboom heen en iedereen kiest een cd, ster of bel, leest de tekst die er op staat en neemt dat in gedachten mee naar de kerk. De cd’s en sterren blijven dus gewoon hangen.
 
We trekken in een stoet op naar de kerk.  
         

IN DE KERK

Muzikale begeleiding door het Ryptsjerker Jongeren Ensemble
 

Gitaarmuziek

Om de muziek goed te kunnen horen, is het belangrijk dat we zo stil mogelijk de kerk binnengaan… ssstttt…
 
Het Ryptsjerker Jongeren Ensemble gaat spelen
 

Openingswoorden

 
Aanvangslied “Wij trekken in een lange stoet”
 
Wij trekken in een lange stoet  op weg naar Bethlehem,  wij gaan uw koning tegemoet,  o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet  en knielen wil voor hem! 
Wij loven U, koning en Heer, koning  en Heer, wij loven U, koning en Heer!
 
Al bent U nu nog maar een kind, 
zo hulpeloos en klein,  wij weten dat het rijk begint  waarvan U Heer zult zijn,  een rijk waarin de vrede wint  van oorlog en van pijn. 
Wij loven U, koning en Heer, koning  en Heer, wij loven U, koning en Heer!
  
Wij gaan op weg naar Bethlehem, 
daar ligt Hij in een stal, die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!
 
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning  en Heer, wij loven U, koning en Heer!
 

Gebed

 
Lied “Midden in de winternacht” (hier kunnen de belletjes en klokjes weer gebruikt worden!)
 
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  Christus is geboren! 
 
Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister 
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister 
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan 
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  Christus is geboren!
 

Kerstverhaal: Lucas 2 uit de ‘Bijbel in Gewone Taal’

 
Lied “’t Is geboren, het god’lijk kind”
Refrein:         
’t Is geboren het god’lijk kind.

Komt herders speelt op uw feestschalmeien.
‘Is geboren het god’lijk kind, dat ons allen zo teer bemint.
 
’t Ligt in doeken, ’t ligt op hooi.
’t Is zo arm in zijn kleine kribbe.
’t Ligt in doeken, ’t ligt op hooi.
’t Is zo arm, maar zo wondermooi!
 
Refrein 
Zie Maria zit stil terneer,
Jozef waakt bij het slapend kindje. Zie Maria zit stil terneer, Jozef waakt bij ons aller Heer.
 Refrein
 
Preek “Stille Nacht in een storm”
 
Het koor zingt: “Het is gebeurd op een winterdag”
 

Gebeden

 
Collecte en muziek “Walking in the air”
De diaconale collecte is bestemd voor het Kerk in Actie project
“Licht voor Syrische vluchtelingkinderen in Libanon” 
Bijna vijf miljoen Syriërs zijn vanwege de burgeroorlog gevlucht. Een groot deel van hen naar de buurlanden Libanon en Jordanië. Kerk in Actie steunt de kerken en kerkelijke organisaties daar die vluchtelingen helpen met onderdak, voedsel en werk. Ook zorgen zij dat de kinderen onderwijs krijgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
 
Slotlied “Stille Nacht, heilige Nacht”
 Stille Nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht, 
die miljoenen eens zaligen zal  wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer  Hij, der schepselen Heer.
 
Hulploos kind, heilig kind,  dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd, werd Ge in stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.
  
Stille Nacht, heilige nacht!  Vreed' en heil wordt gebracht,  aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!
 

Zegen

Vg.      Mag de baby van Bethlehem u vrede geven Mag het kind van Nazareth u vreugde geven
Mag de man van Galilea u kracht geven
Mag de gekruisigde van Golgotha u liefde geven 
Mag de levende Heer Jezus Christus u zijn zegen geven.  Allen  Amen, Gode zij eer!
 
Na de zegen zingen “We wish you a merry Christmas”
We wish you a merry Christmas (3x) and a happy New Year
Good tidings we bring, to you and your kin;
We wish you a merry Christmas, and a happy New Year.
Het lied ‘Stille Nacht’ bestaat vanavond 200 jaar. Het werd voor het eerst met Kerst 1818 in de St. Nikolaas Kerk van de Oostenrijkse plaats Obendorf (zie foto) gezongen. Het is geschreven door de plaatselijke organist Franz Xaver Gruber en de priester Joseph Mohr. Het
KRO/NCRV-programma Zin in Weekend heeft een wedstrijd gehouden wie de mooiste moderne versie van ‘Stille Nacht’ kon schrijven. De tekst ‘Stil is de nacht’ van Cees Rutgers uit Tilburg is een paar weken geleden door de jury bekroond als winnaar. 
 
 
Stil is de nacht
 
Stil is de nacht. Schitterend zacht
Straalt van ver sterrenpracht
Mensen komen, mensen gaan
Door hun vluchtig, voorbijgaand bestaan 
Ademt eeuwige kracht
Wonderlijk stil is de nacht
 
Stil is de nacht. Iedereen wacht
Op het licht, op de kracht 
Die verdrijft de duisternis
En die groeien doet al wat er is
Die verzoent en verzacht
Wonderlijk stil is de nacht
 
Kijk om je heen. Mensen bijeen  zingen zacht: stille nacht Wat onzegbaar is, wat je niet ziet
Houdt zich schuil in dit goddelijk lied
Volg de stem van je hart
Zing door het nachtelijk zwart.       
 
~ Protestantse Gemeente Ryptsjerk ~
 
terug