6 januari 2019 6 januari 2019
Moarn Gemeente,
Allegeare fan herte wolkom yn dizze tsjinst yn it bisonder de gasten.
Wy begjinne mei ûs oefenliet 519 de verzen 1,2,3 en 4.
Fan e moarn giet ds Pit foar en Geart Postma bespilet it oargel.
Oare wike snein giet Da S Cnossen- Hoekzema ut Scharnegoutum foar. Nei de tsjinst drinke wy kofje hjirre  yn tsjerke.
De tsjerkerie winsket us allen in segene tsjinst ta.
Ús oanfangsliet is 72 vers 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte is foar Boukje Fokkema yn Sint Petersburg.
Krekt bûten Sint Petersburg is in weeshûs foar bern mei in lichaamlike en geastlike beheinings.Mei de Russische organisaasje ,Perspectief’ sil se as frijwilligster in dit weeshûs oan it wurk om de bern soarch, leafde en oandacht te jaan. Ek sil Baukje har ynsette as mentor foar weesbern. Mear hjiroer kinne jim leze yn Tsjerke en Toer.
De twadde kollekte is foar tsjerke en komt direkt efter de earste oan.

Oarder fan tsjinst
Lied voor de dienst 519:1,2,3,4
Binnenkomst kerkenraad en predikant
Mededelingen
Eerste lied/ Psalm 72:3 "Geef, Heer, de koning uwe rechten"
Openingswoorden en groet
Gebed
Lied 512:1,2 en 4 "O Jezus, hoe vertrouwd en goed"
Leefregels
Lied 512:3 en 4
Gebed om de Geest
Schriftlezing Jesaja 60:1-6
Lied/Psalm 72:6
Schriftlezing Matteüs 2:1-12
Lied 476:4 "Nu zijt wellecome"
Korte quiz
Lied 526:1 "Juich voor de koning van de Joden"
Preek
Lied/Psalm 107:20
Gebed - korte gebedsstilte en dan zingen:
Lied 995:1 en 2 "O Vader, trek het lot U aan" (als voorbede)
Orgelspel - collecte
Slotlied "Al wie dolend in het donker" 1 en 2
Zegen - beantwoord met gezongen "Amen"

Koffiedrinken

 
terug