13 januari 2019 13 januari 2019
Moarn Gemeente,
Allegeare fan herte wolkom yn dizze tsjinst en fansels ek de gasten.
Wy begjinne mei ûs oefenliet 519 de verzen 1, 2, 3 en 4.

Fan ‘e moarn giet ds S Cnossen- Hoekzema út Scharnegoutum foar en Wiep Boersma bespilet it oargel.
Oare wike snein is in ruiltsjinst yn it ramt fan de wike fan gebet, dan giet Da W. Heeren út Oentsjerk foar.
De tsjerkerie komt tongersdei by inoar foar de earste gearkomste yn dit jier.
Ús oanfangsliet is Liet 100: 3 en 4
Ut namme fan de tsjerkerie winskje ik ús allegeare in seinige tsjinst!
 

(Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.)
De kollekte is foar ‘Het Aanloophuis Leeuwarden’, dit huis is beschikbaar voor de medemens, die hulp en aandacht nodig heeft. Het is een veilige plek, waar warmte en aandacht is voor mensen die veelal op straat leven, met psychische problemen kampen en/of weinig sociale contacten hebben. Centraal staan gastvrijheid, gelijkwaardigheid en aandacht voor de bezoekers. Een plek die ook in deze tijd nog steeds hard nodig is.
De twadde kollekte is foar tsjerke is by de doar.
By de útgong binne ek brieven te krijen fan Amnesty International, se binne fan ‘e skriuwaksje fan dizze moanne dy’t yn de skriuwtassen ferspraat wurde om te ûndertekenjen en te ferstjoeren.
D’r binne guon oer, sadwaande wolle wy freegje oft guon fan jim ek in brief ûndertekenje wolle. Gosse fertelt jim d’r mear oer.
____________________________________________

Oarder fan tsjinst.
Orgelspel
Welkom.
Oefenlied 519 Zakelijke mededelingen
Openingspsalm lied 100: 3 en 4 Treed statig binnen door de poort
Moment stilte
Bemoediging,
Groet en drempelgebed
Gebed om ontferming
Glorialied lied 100: 1 en 2 Juich Gode toe, bazuin en zing
Inleiding op het thema
Leefregel: Mattheus 7: 1-5
Zingen: de eerste vier coupletten van Ongestraft mag liefde bloeien ( op de melodie van lied 791 ( liefde eenmaal uitgesproken ) 1. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. Liefdes loop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron! 2. Laat de liefde maar gebeuren, als een wonder van het licht, als een regenboog vol kleuren, door de hemel zelf gesticht. 3. Niemand houdt de liefde tegen, waar zij langs de straten gaat. Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat. 4. God verhoede dat er iemand, in de liefde wordt gekrenkt. Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk.
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing uit het Oude testament: Psalm 100 en Jesaja 42
Meditatief orgelspel
Evangelielezing: Lucas 3: 15-16 en 21-22
Zingen lied 316: 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep
Prediking Zingen lied 686: 1, 2 en 3 De Geest des Heren heeft
Gebeden met gezamenlijk Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: de laatste vier coupletten van Ongestraft mag liefde bloeien ( op de melodie van lied 791 ( liefde eenmaal uitgesproken ) 5. Liefde vraagt ons om ontferming, tegen wie haar vlammen dooft. Wie haar rechten wil beschermen, vindt in liefde zelf geloof. 6. Wie voor liefde is geschapen, vreest ook niet bij tegenwind. Liefde is het hemels wapen, dat de angsten overwint. 7. Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop. Geef haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop! 8. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. liefdes loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron!
Zegenbede met gezongen amen
terug