liturgie paasmorgen liturgie paasmorgen
Afbeelding voorkant:
Rembrandt,
De tuinman
ook bekend als:
Christus verschijnt voor Maria Magdalena (1638)
Paneel 61 cm hoog, 49,5 cm breed
Koninklijke collectie Buckingham Palace, Londen

Deze dienst is voorbereid door
Griet Postma, Anja de Jong, Lourens Boomsma, Douwine Reitsma en ds. Peter Pit
 
8.30 uur PAASONTBIJT IN EINEKOER

Opening
naar gebed van Emile-Jozef De Smedt uit Liedboek, p. 546

Vg.: Heer, onze God, Bron van leven,
Allen: Sterker dan de dood.
Vg.: Van U komt al wat deze tafel biedt:
      De vrucht van de aarde,

Allen: Het werk van onze handen,
De gezelligheid die wij genieten.
Het geluk en de vreugde van Pasen.

Vg.: Gedenk ook in uw goedheid, Vader,
   wie honger lijden,
   ziek of eenzaam zijn.
   Wees hen nabij.
Allen:    Laat onze hulp voor hen uw zegen zijn.
Vg.:      Door Christus, onze Heer, die verrees.
Allen:    Amen.

Paasontbijt


Dankgebed
naar gebed uit Liedboek, p. 544

Vg.:     God, wij danken U voor de gave van het leven.
Wij danken U voor alles waarmee U ons zegent.
Ga met ons mee, Heer,
op weg naar de Paasviering,
En waar wij ook naar toe gaan,
verbonden in Jezus, de Levende,

Allen:    Amen.

9.30 uur WANDELEN NAAR TSJERKE

 
10.00 uur IN DE TSJERKE

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Psalm 98:1 en 3 (zo mogelijk staande)

Zing een nieuw lied om God te eren,
die grote daden heeft verricht.
Zijn sterke arm bleek niet te keren.
Zijn recht kwam stralend aan het licht.
Hij wilde zich in liefde buigen
tot ons, het volk dat met Hem leeft.
De hele wereld kan getuigen
dat Hij het is die redding geeft.

Bring, ierde, oan dy hill'ge Heare
mei snaar en tonge huld' en tank!
Trompetten, jou de kening eare,
bazunen, kom mei gouden klank!
Sjong by de harpen en de lieren,
gean op mei sang en ynstrumint
om dizze grutte dei te fieren
foar God, dy't keninklik oerwint!

Openingswoorden
Vg.:        Geprezen zij de Heer
die eeuwig leeft.
Allen:     De donkere weg die hij betrad
komt uit in het hemelrijk.
Vg.:         Lof zij U Christus!
Allen:    Hallelujah. Amen.

U kunt weer gaan zitten

Lied ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ EL 122 JdH 25

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Gebed

Loflied ‘Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft’ EL 125 JdH 104 (vers 1, refrein)

Geprezen zij de Heer,       
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren,
vast in handen heeft.
Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat,
Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.

Gebed bij de Schriften

Schriftlezing Johannes 20:11-18 NBV
Door dominee Pit, Griet Postma, Anja de Jong en Jan Pieter van der Velde
Verteller: 11Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen.
Engel:  13‘Waarom huil je?’
Verteller: vroegen ze haar.
Maria: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 
Verteller: 14Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
Jezus::15‘Waarom huil je?’
Verteller: vroeg Jezus.
Jezus:  ‘Wie zoek je?’
Verteller: Maria dacht dat het de tuinman was en zei:
Maria:‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.
Verteller:’ 16Jezus zei tegen haar:
Jezus: ‘Maria!’
Verteller:Ze draaide zich om en zei: Maria: ‘Rabboeni!
Verteller: (Dat betekent ‘meester’.)
Jezus: 17‘Houd me niet vast,’
Verteller: zei Jezus.
Jezus:‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Verteller: 8Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen:
Maria:‘Ik heb de Heer gezien!’
Verteller: En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Lied 625:1,2 en 3 ‘Groen ontluikt de aarde’ (begeleid met opgenomen muziek)
We luisteren eerst twee keer naar de melodie en dan zingen we drie coupletten en tot slot luisteren we nog een keer naar de melodie.
 1. Groen ontluikt de aarde uit het slapend graan
  Nu de zon de zaden roept om op te staan.
  Liefde staat op, wordt wakker uit de dood.
  Liefde draagt, als koren, halmen, vol en groot.
 2. Onder steen bedolven lijkt de liefde Gods.
  Rest haar niets dan rusten in de harde rots?
  Diep in het graf is Hij de weg gegaan
  van het zaad dat stervend nieuw ontkiemt tot graan.
 3. Zaad van God, verloren in de harde steen
  en ons hart, in doornen vruchteloos alleen–
  heen is de nacht, de derde dag breekt aan.
  Liefde staat te wuiven als het groene graan.

Meditatie bij de schriftlezing en het schilderij van Rembrandt ‘De tuinman’ (zie voorkant van de liturgie)

Lied 631:1,2,3,4 ‘Tussen waken, tussen dromen’
De oorspronkelijke tekst is aangepast en wordt gezongen op de melodie van "O verbreker aller banden" Gezang 435 uit het oude liedboek
 
 1. Tussen waken, tussen dromen,
  in het vroege morgenlicht,
  wordt de steen van ’t graf genomen,
  horen vrouwen het bericht.
   
 2. Zij die zich als eersten buigen
  over leven in haar schoot
  zijn op Pasen kroongetuigen
  van nieuw leven uit de dood.
   
 3. Uit een sprakeloos verleden
  weggeschoven, ongehoord
  wordt een nieuwe tuin betreden,
  open is de laatste poort.
   
 4. Lente kleurt de kale bomen,
  door het leven aangeraakt
  bloeien bloemen aan de zomen.
  Zo wordt alles nieuw gemaakt.

Gebeden

Vg.:         Eeuwige en liefdevolle God,
In de afgelopen dagen leden wij mee
met de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth,
Allen:    Uw Zoon, onze Heer.
Vg.:      We moesten Hem laten gaan in het leven,
om te ondervinden,
dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.
Een nieuw begin van leven,
om met U op weg te gaan,
erop vertrouwend,
dat U warmte brengt in ons hart,
en licht op ons pad.
God, geef ons met Pasen,
de vreugde en de vrede,
Allen:     om bij U te zijn,
om bij U te mogen blijven.
Vg.:         Geef ons geloof en besef,
Allen: dat wij met U
gelukkig mogen zijn in dit leven.
Vg.:      Geef dat wij beseffen,
dat onze grenzen van ziekte en zorgen
onze grenzen van pijn en gemis,
onze grenzen van verlies en onzekerheid,
niet uw grenzen zijn.
Allen: Geef dat wij
in onze blijdschap en onze zorgen,
in ons leven en sterven
getekend zijn in uw hand.

…gebedsstilte…

Vg.:      En wij vatten al onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons leerde:
Allen:     Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Orgelspel –

Collecte: versterk de kerk in Pakistan

Slotlied 634:1 en 3 ‘U zij de glorie’

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zending en zegen

Vg.:                        Door de opstanding van Christus
heeft God ons verlost.
Allen:                     Mag God ons zegenen met blijdschap.
Vg.:                        Onze Verlosser heeft ons de ware vrijheid geschonken.
Allen:               Mogen wij het eeuwige leven erven.
Vg.:                        Door het geloof, in onze doop
zijn wij met Jezus Christus opgestaan.
Allen:              Mag ons leven toegewijd zijn aan hem.
Vg.:                        Zo zegent u de levende, de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.

Allen:    Amen, halleluja, amen.

Orgelspel

Bij de uitgang krijgt u een bloem mee. Deze bloem kunt u meteen na de dienst op een graf rond de kerk leggen of meenemen naar huis voor het graf of de urn van een dierbare elders.

NA DE DIENST
 
Geert Postma en Anke van Gorkum spelen Paasliederen terwijl mensen buiten de kerk hun bloemen op de graven kunnen leggen.De ban van duisternis gebroken

En het werd morgen, dag na dag,
Een wereld in het licht gesproken
Een mensheid die beginnen mag.

Gezegende Paasdagen!


 
terug