5 mei 2019 5 mei 2019
Goeiemoarn allegear,
Wy begjinne mei it sjongen fan ús nije oefenliet nûmer 646.
Wolkom yn dizze tsjinst.
Us foargonger is hjoed ds. D. Posthuma fan Burgum.  It oargel wurdt bespile troch   Folkje Koster. Nei ôfrin fan dizze tsjinst is it kofjedrinken hjir yn tsjerke.
Oare wike snein om healwei tsienen hopet ús eigen ds. Pit hjir foar te gean.

As der gjin beswieren binne, sille dan twa amtsdragers befêstige wurde. Ek is der dan it ôfskie fan diaken Hermania Wittermans as diaken. Foar har yn it plak sil ik sels as diaken befêstige wurde foar in perioade fan in jier . Tjerk Wiersma sil befêstige wurde as âlderling.

Op tiisdei 14 maaie sille wy de moarns mei in groep gemeenteleden nei Nijkleaster yn Jorwert. Wa’t dochs noch mei wol kin him of har noch opjaan by Wiebe van der Hout. Dat moat wol gau, want no tiisdei sil ik opjaan mei hoefolle minsken as wy komme.
De tsjerkeried winsket ús in goede en segene tsjinst ta.

Wy begjinne mei it sjongen fan Psalm 33,1.2.

.Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar Syrië. Wylst wy hir dit wykein de oarlochsslachtoffers betinke en ús frijheid fiere, lije yn Syrië miljoenen minsken al sân jier ûnder de gefolgen fan in burgeroarloch. Sy dogge in berop op tsjerken foar ûnderdak, iten en feiligens. Hjoed is de kollekte foar de needhelp dêr.
De kollekte foar de tsjerke wurdt yn ferbân mei it kofjedrinken fuortendaliks achter de diakonykollekte oan holden.
Oarder fan tsjinst
Orgelspel
Welkom door één van de kerkenraadsleden
Oefenlied, wij zingen 646
Intochtslied, wij zingen Psalm 33,1.2.
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Wij zingen Psalm 33,8.
Gebed om ontferming
Gloria, wij zingen Lied 645,1.5.6. Zing ten hemel toe (LbvK 1973 gezang 219)
Gebed om Gods Geest
Schriftlezing Lukas 24,35-48
Wij zingen Lied 324 Wat vrolijk over U geschreven staat (Tussentijds 75)
Overdenking
Wij zingen Lied 644 Terwijl wij Hem bewenen  (LbvK 1973 gezang 82)
Mededelingen over pastoraat en collectes door één van de kerkenraadsleden
Voorbeden en dankgebed
Collecte
Slotlied, wij zingen Lied 351 Een paaslied bij de doop ( Tussentijds 164)
Zegen, gezongen Amen
en na de zegen zingen we ‘het Wilhelmus’
 
terug