26 mei 2019 26 mei 2019
Goeiemoarn allegeare!
Allegearre fan herte wolkom yn dizze tsjinst, ek de gasten yn ús femidden.
Wy begjinne mei in ‘voorzang’ in nij liet: LB 286:1, 2 en 3 (Waar de mensen dwalen in het donker)

Juster en hjoed is it maaitiidsevenement dwaande, d’r is in protte romte foar keunst en kultuur en ek yn dizze tsjinst wurdt dêr oandacht oan jûn. Hâld de lofsang geande!

Fannemoarn is pastor Bouke van Brug, Heerenveen ús foargonger.
It oargel wurdt bespile troch Folkje Koster en Audrey Stielstra sil foar ús sjonge.

Kommende tongersdei is it Himelfeart, dan is de tsjinst om 10 ûre bij Vijversburg, mocht it waar te min wêze, dan stiet de tsjerke fan Tytsjerk klear. Ús foargonger is dûmny P. Pit.
Takom’ wike snein is de foargonger dûmny J. van der Mark út Wolvegea. Yn dizze tsjinst sil it Hillich Nachtmiel fiert en dielt wurde. Nei de tsjinst is d’r kofjedrinken.

De kopij foar T&T kin oant freed 31 maaie om 19.00 ûre ynlevere wurde by Clazina Reitsma

De tsjerkerie winsket ús allegeare in segene tsjinst.
 

Dienst voor danken en delen:

Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De kollekte is foar:
Al zo’n 50 jaar worden er vakantieweken in Doorn georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben. In november is er weer de Fryske fakânsjewike. Een week vol ‘Friese’ sfeer. Het Nieuw Hydepark/Roosevelthuis biedt allerlei voorzieningen voor mensen met een beperking. Het nieuwe huis heeft meerdere tweepersoonskamers. Daarom kunnen nu ook echtparen mee waarvan één van beide hulp nodig heeft.
De twadde kollekte is foar tsjerke is by de doar.
 
 Voorbereiding
* Intochtslied (we gaan hierbij staan): Psalm 95:1 en 2
            * Moment van stilte en inkeer           
            * Drempelgebed – bemoediging en groet
            * Zingen: Psalm 95:3 (hierna gaan we weer zitten)
* Inleidende woorden en zingen: LB 150A:1 (Geprezen zij God) 
* Kyriëgebed en glorialied: LB 150A:2, 3 en 4
 
Dienst van het Woord
* Een Joods verhaal…
* Gebed om de Geest
* Zingen: LB 146A:1, 2 en 4  (Laat ons nu vrolijk zingen)
* Bijbellezing: Psalm 150
* Zingen: LB 867:1 en 2 (Loof overal, loof al wat adem heeft)

* Gedicht: ‘Gelijk een vogel’
Gelijk een vogel zich laat dragen
Door de vlagen van de wind
Gelijk de bloemen op de velden
Onbekommerd melden
Zorgeloos te zijn gelijk een kind

Gelijk een zaadje diep verborgen
Zonder zorgen in de harde grond
Gelijk de kiemkracht in het water
Al veel eerder of wat later
Altijd haar bestemming vond

Gelijk de wolken boven zweven
Om het even wat beneden is
Gelijk het leven hier op aarde
Ogenschijnlijk zonder waarde
Deel uitmaakt van de geschiedenis

Gelijk de schepping doorgaat alle dagen
Zonder vragen zoals zij eens begon
Gelijk het was zo is het later
Vol vertrouwen op haar Maker
O als een mens dát ook eens kon

* Zingen: LB 910:1 t/m 4 (Soms groet een licht van vreugde)
* Verkondiging 
* Aansluitend orgelspel
* Zingen: LB 659:1 t/m 4 (Kondig het jubelend aan)

Dienst van de dankbaarheid

* Audry Stielstra zingt:
* Dankgebed en voorbeden 
* Inzameling van de gaven   
* Slotlied: LB 146C :1, 3 en 7 (Alles wat adem heeft)
Wegzending en zegen
♫ Amen, amen, amen ♫
 
terug