30 mei 2019 30 mei 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hemelvaartsdienst 2019
(bij goed weer) in Park Vijversburg (Bos van Ypey)
van de Protestantse gemeenten Tytsjerk, Suwâld en Ryptsjerk
en voorbereid door een werkgroep uit die gemeenten

Met medewerking van de zanggroep Jaïr
Voorganger ds. Peter Pit, Drachten/Ryptsjerk
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaïr zingt voor de dienst enkele liederen

Openingswoorden

Samenzang: "Samen in de naam van Jezus" (EL 218:1,2)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Jaïr zingt "Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij" (EL 226)
Samenzang "Dank U voor deze nieuwe morgen" (EL 168:1,2,3)

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held’re kleuren,
dank U voor muziek.

Gebed

Schriftlezing Handelingen 1:4-9 NBV

Samenzang "Heer, uw licht en uw liefde schijnen" (EL 382:1,3)

Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refr.:     Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refr.:     Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

De kinderen kunnen nu gaan schilderen

Overdenking deel 1

Jaïr zingt "Majesteit” (EL 142)

Overdenking deel 2

Samenzang "Kroon hem met gouden kroon" (EL 140:1,2,3)

Jaïr:        Kroon Hem met gouden Kroon,
het Lam op zijne troon
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all’ eeuwigheên,
die ’t heil voor u verwierf.




Allen:    Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed;
Zij wonden tonen ’t gans heelal
wat Hij voor ’t mensdom deed.
De eng’len om Gods troon,
all’ overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond’re pracht.

Allen:    Kroon Hem, de Vredevorst!
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee;
’t klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d’ aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Jaïr zingt "O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring" (EL 374)

Gebeden

Jaïr zingt "Gebed om zegen" (Sela)
Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de Voedselbank Tytsjerksteradiel. Er is veel stille armoede en de voedselbanken blijken nodig om te zorgen dat mensen die het moeilijk hebben hun broodnodige voedsel krijgen. Niet alleen worden mensen op deze manier geholpen, maar het zorgt er ook voor dat er minder goed voedsel wordt verspild.

Samenzang "Vreugde, vreugde, louter vreugde" (EL 357:2,3,5)

2. In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng'len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,
't werk dat van uw vreugd getuigt.

3. Duizend lichten, duizend kleuren
zijn de weerglans van uw pracht;
daarmee wilt Gij mensen beuren
uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
voert Gij ons tot U omhoog.
Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
doof niet voor uw licht ons oog.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.

Presentatie schilderijen door de kinderen

Wegzending en zegen

Jaïr zingt "Vervuld van uw zegen" (Lied 425)

Fijn dat u er was en een goede hemelvaartsdag!


Afbeelding voorkant:

‘De hemelvaart’ (1636)
Rembrandt van Rijn
olieverf op doek (93 x 69 cm)
Museum Alte Pinakothek, München


Afbeelding achterkant:

‘The Ascension’ (1775)
John Singleton Copley
Olieverf op doek (81 x 73 cm)
Museum of Fine Arts, Boston

terug