9 juni 2019 9 juni 2019


Goeiemoarn allegear,
Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet nûmer 674.
Wolkom yn dizze pinkstertsjinst mei as tema ‘It liet yn alle talen’. Us foargonger is hjoed ds. Pit.  It oargel wurdt bespile troch Geert Postma.
Oare wike snein om healwei tsienen hopet ús eigen ds. Pit hjir wer foar te gean.
De tsjerkeried winsket eltsenien in goede en segene tsjinst ta.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dienst voor danken en delen:
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

De diakonale kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar foar it bibelwurk op it Sjineeske plattelân. Yn de provinsje Yunnan wenje 25 minderheidsgroepen mei in eigen taal, wêrunder de White Yi. Fan dizze 60.000 minsken  binne 40.000 kristen. Foar harren leauwen en identiteit is it wichtich in eigen bibeloersetting te hawwen. Kerk in Actie stipet it alfabetiserings- en oersetwurk. It Nije Testamint is klear, oan it Alde Testamint wurdt no wurke.
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.

Het lied in alle talen
Pinksteren 9 juni 2019
Ryptsjerk
 

Voorganger: ds. Peter Pit, organist: Geert Postma

Orgelspel

Voor de dienst zingen:

Lied “Leid mij Heer, o machtig Heiland” EL 186a:1 en 2 / JdH 108
De tekst van vers 2 is uit de bundel ‘Liederen van het Leger des Heils’
 
1.Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
vul mij met uw Geest steeds meer.
Vul mij met uw Geest steeds meer.
 
2.Open ons die held’re bronwel,
’t levend water, rein en fris,
Geef ons, Heer, uw trouw geleide
Tot de reis voleindigd is.
Sterke Redder, sterke Redder,
Wees ons schild en onze kracht,
Wees ons schild en onze kracht!
 
(Het lied “Leid mij Heer, o machtig Heiland” komt uit Wales, en voor degenen die het THUIS willen proberen te zingen, volgt hier de oorspronkelijke tekst)

Arglwydd, arwain trwy'r anialwch,
Fi, bererin gwael ei wedd,
Nad oes ynof nerth na bywyd
Fel yn gorwedd yn y bedd:
Hollalluog, hollalluog
Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan,
Ydyw'r Un a'm cwyd i'r lan.

Oefenlied: 674: 1, 2, 3 en 4
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-674-muziek-couplet-1-1.png 2. Stort nu in ons het goede woord
dat wordt geloofd met het gehoor
en indaalt als een zoete wijn
waarvan wij dronken zijn.

3. Dat Jood en Griek en Arabier
uw daden horen, nu en hier,
dat U Romein en Aziaat
in eigen taal verstaat!

4. O stormwind die ons huis vervult,
vuur dat zich over elk verdeelt,
maak onze eigen woorden tot
de eigen taal van God!


Welkom en mededelingen

Lied 68:9 (zo mogelijk staande) Tekst is van de nieuwe psalmberijming

Zing, koninkrijken, zing voor Hem, voor God de HEER, met hart en stem;
erken Hem, alle volken.
Hij trekt zijn koninklijke spoor de hoge hemelsferen door,
ver boven lucht en wolken.
De HEER verheft zijn stem met kracht.
Zijn majesteit en grote macht gaan het verstand te boven.
Vanuit zijn heiligdom staat Hij zijn Israël vol liefde bij.
Laat iedereen God loven!

Stilte

Openingsvers (uit Psalm 67, Willibrord vertaling)
Vg.:      God, laat uw aanschijn over ons lichten,
Allen:    zodat men op aarde uw wegen zal kennen:
Vg.:      uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien.
Allen:    De volken zullen verheugd om U juichen.

Groet
Vg.:      Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.
Allen:    Amen.

U kunt weer gaan zitten

Tien Woorden voor een goed leven

Lied 871:1,2 "Jezus zal heersen waar de zon"
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-871-muziek-couplet-1-1.png


2. Het lied in alle talen zal,
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Lied 681 “Veni Sancte Spiritus” (als gebed om de Geest)
We zingen het 3x
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-681-muziek-1.png

Schriftlezing Handelingen 2:1-11 (NBV, in het Nederlands)

Lied “Samen in de Naam van Jezus” EL 218:1 en 2
De tekst van vers 2 is uit de bundel ‘Lieten fan leauwe en langstme’
(Friese vertaling door Atze Bosch)
 
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
 
Lit de hiele wrâld it witte,
dat God net feroare is;
dat syn leafde as in ljochtstriel
trochkringt yn ús tsjusternis.
’t Wurk fan God is net te kearen,
om ’t Hysels der noed foar stiet;
en de Geast brekt troch de grinzen
dy’t de minskewrâld ús biedt.
 


Overdenking bij de tekst: “Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.” Handelingen 2:6bZingen Lied 868 "Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere"
Versies in Swahili en Indonesisch uit ‘Cantate Domino’, Liedboek van de Wereldraad van Kerken
https://liedboek.liedbundels.nu/content/liedboek/computer-868-muziek-couplet-1-1.png  

Vers 1 in Swahili, Midden-Afrika)
Njoo - ni tum - si - fu - ni Mung - u A - li - ye Mwen - ye - zi,
Mfal - me wa po - po - te mbing - u - ni na du - ni - a - ni.
Kwa - sau - ti kuu
wo - te wam - si - fu Mung - u,
Kum - pi - gi - a mfal - me shang - we.

Vers 1 in Indonesisch)
Pu - ji - lah Tu - han, per - ka - sa - lah Ra - ja mu - li - a.
Se - ge - nap ha - ti dan ji - wa - ku, pu - ji - lah Di - a.
Him - pun ber - kaum.
Gaum - bus, ke - ca - pi, ber - gaung.
Ang - kat lan pu - ji - pu - ji - an.

(Engels)
Praise to the Lord, O let all that is in me adore him!
All that hath life and breath, come now with praises before him.
Let the amen
sound from his people again,
gladly for all we adore him.

Dienst van danken en delen


Mededelingen over collecte en bloemen
Gebeden

Inzameling van de gaven: doel van de collecte is: Bijbelverspreiding op Chinese platteland. In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun eigen identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een analfabetiseringsprogramma voor de Whte Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het nieuwe testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament.

Ondertussen luisteren we naar een opname van een kinderkoor dat in Mandarin (Chinees) een berijming van Psalm 121:1 en 2 zingt:


Slotlied "Verhef, verhef uw zegezangen" (zo mogelijk staande)
Melodie is van Lied 98

Teksten:
Vers 1 is Gezang 86 uit de oude Hervormde Bundel / Gezang 153 uit de oude Gereformeerde Bundel
Vers 2 is ‘Pinksterfees’ uit "Psalms en Gesange" (Zuid Afrika)
Vers 3 is Psalm 98:3 uit "Psalms en Gesangen in Dreents" (Drente)
Vers 4 is Psalm 98:1 uit “Psaalms & Gezangen” (Groningen)
Vers 5 is Psalm 98:2 uit it Frysk Lieteboek (Friesland)
Vers 6 is uit zelfde liedbundels als 1

1 (Nederlands)
Verhef, verhef uw zegezangen,
uw loflied, Christen, rijz' omhoog!
De Kerk heeft 's Vaders Geest ontvangen,
Hij daald' op aard' voor aller oog.
Aan vuurtong, wind en vreemde talen
erkennen wij des Konings trouw,
daar Hij de Geest doet nederdalen,
de Geest, die Hij ons zenden zou.

2 (Afrikaans)
Die volke van die verste lande
getuig: hier spreek Gods majesteit;
want dank’re skares hef die hande,
aanbid die Heer van heerlijkheid.
Triomf, so leef, so heers die Koning,
besing sy segepraal alom!
Die Gees getuig van Jesus kroning
en maak ons hart sy heiligdom.

3 (Dreents)
Laot hiel de èerd' ien loflied wezen,
laot psalmen gaon van mond tot mond.
De naam van God de Heer word' prezen,
lofzangen gaot de wereld rond.
Hosanna veur de grote Keuning,
laot klinken, hoorn, je stem van gold.
Trompetten, blaost tot understeuning
veur Hum, die bij oes intocht holdt.


4 (Grunnegers)
Pries ien joen nije laid de HERE,
dij zo veul wonderwaarken dee.
Zien rechterhaand was nait te keren,
Hai overwon en gaf ons vree.
Zo het Hai ons zien gunst bewezen,
Hai teunt zien haail aan elk en ain
en let, dat alle lu Hom vrezen,
zien recht aan haile wereld zain.

5 (Frysk)
Hy tocht wer oan syn wolbehagen,
syn trou, oan Israel foarsein,
folbrocht Hy as yn earder dagen,
syn geunst en goedens ha gjin ein.
No seagen sels de fierste lannen
en d’ einen fan de wide wrâld,
de Heare draacht ús op 'e hannen,
Hy is de God dy’t ús behâldt.

Zegen - beantwoord met het zingen van vers 6

Vg.:   Mag Gods adem je vervullen
Mag Gods wind je doorwaaien,
Mag Gods duif op je neerdalen,
Mag Gods vuur je inspireren
En mag Gods kracht je op doen staan
Om met vertrouwen deze dag en alle dagen tegemoet te gaan.

6 (Nederlands)
Bewaar ons, dat w' U nooit bedroeven,
U, die de ware Trooster zijt.
Gij weet en schenkt, wat wij behoeven,
Gij blijft ons bij in eeuwigheid.
Zo maakt G' ons vrolijk, moedig, heilig,
en sterkt ons in de bangste nood:
in uw geleide zijn wij veilig
en overwinnen wij de dood!

Gezegend Pinksterfeest!

 
terug