23 juni 2019 23 juni 2019

Goedemorgen gemeente.
Welkom allemaal in deze feestelijke tentdienst als einde van onze feestweek.
Wij hebben allen, jong en oud, kunnen genieten van geslaagde
Sportieve- en feestelijke week, welke wij nu kunnen afsluiten door in Gods
huis hiervoor te danken en te mogen proeven van ZIJN liefde en genade.

Vandaag is onze eigen Ds. Dokter Peter Pit de voorganger.
Thema van de dienst is “Geloven is Gezond”.
Na de dienst is er koffiedrinken hier in de Einekoer, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd.
Geert Postma speelt op het orgel en Siebren Feije Broersma zal licht en geluid verzorgen.

Volgende week zondag 30 juni is er een speciale kerkdienst, de
Drempeldienst voor kinderen van groep 8 die de basisschool gaan verlaten. 
Ook dan zal onze eigen predikant Ds. Peter Pit voorgaan.
Deze dienst is in de kerk en begint om 09.30uur.

Wij volgen de liturgie.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Dienst voor danken en delen:

Bloemen
Voor gegevens over wie de bloemen heeft gekregen of van zieken voor een kaartje, kunt u kijken bij de briefjes in de hal van de kerk of kunt u een mailtje sturen naar diakoniepknryptsjerk@gmail.com.

Collecte Diaconie:  Vergeten vluchtelingen Nigeria.
De collecte voor de kerk is hier direct achteraan.


 
Geloven is gezond
 
 Medisch Centrum Ryptsjerk 
(ook bekend als ‘de feesttent’) Zondag 23 juni 2019 om 10.00 uur
Dienstdoende arts Dokter Peter Pit,
ook bekend als dominee
Doktersassistenten: Geert Postma (ook wel bekend als ‘de organist’)
Douwine Reitsma en Anja de Jong (ook wel bekend als de ouderling en de diaken)

U kunt plaatsnemen in de wachtkamer van Medisch Centrum Ryptsjerk. De dokter komt zo bij u.

Bienvenido a este servicio de la iglesia en la tienda!
(Welkom in deze kerkdienst in de tent!) Tige wolkom!
 
Thema van de feestweek is “Spaans”. De spaanse zon doet veel mensen goed en Spanje is een geliefde plek voor Nederlanders om te overwinteren. Kan geloven een mens ook goed doen? Of is het alleen maar bittere ellende wat religie teweeg brengt? Is geloven gezond? Daar gaan het in deze tentdienst over. 
Namens de Protestantse Gemeente Ryptsjerk,
Dokter (dominee) Peter Pit
 
Welkom en mededelingen
Aanvangslied 216:1,2,3 “Dit is een morgen als ooit de eerste”

(Melodie: Morning has broken) Zo mogelijk staande
 
Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord.
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,     al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Openingswoorden (Vg. = voorganger)
 
Vg.:      God is machtig, Hij helpt ons altijd.
Allen:  Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
Vg.:      Hij heeft lijf en ziel geschapen.
Allen:  Hij geeft ons nieuwe kracht.
Vg.:     Genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer.
Allen:  Amen.
 
Je kunt weer gaan zitten
Inleiding op de dienst

Zingen “A tí la gloria” (U zij de Glorie)
Vers (a) uit Cantate Domino (Liedboek Wereldraad van Kerken) en verzen (b) en (c) uit Liedboek 634
 
A       tí      la   glo –  ria,       o__ nu-es-tro Se – ñor!
A__ tí__  la   vic –  to – ria,     gran Li - ber - ta - dor.
Te_ alza-ste    pu – jan – te,     ile – no  de   po – der,
Másque el sol ra-di –  an – te       al   a__  -  ma -  ne - cer.
A        tí     la    glo – ria,        o__ nu-es-tro  Se – ñor!
A__  tí__  la   vic –  to – ria,    gran Li - ber - ta - dor.
 
Vertaling (volgens Google translate, met wat correcties):
Aan U de glorie, o onze Heer! Aan U de overwinning, grote Bevrijder. U stond machtig op, vol kracht, meer dan de stralende zon bij zonsopgang. Aan U de glorie, o onze Heer! Aan U de overwinning, grote Bevrijder.
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!
Licht moge stralen in de duisternis, Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!
 
Gebed 

Zingen “Span in tinte foar de Heare”

(Melodie: Wat de toekomst brenge moge; tekst: Fedde Schurer, uit ‘Lieten fan leauwe en langstme’ 32)

1.Span in tinte foar de Heare,

2.Wol de gearkomst’ hjir belizze,  

dy’t by minsken wenje wol. 

dêr’t syn tabernakel stiet;

Hiel de wrâld is fan syn eare 

dêr Him tank en eare sizze

en syn grutte wûnders fol.      

yn gebed en feestlik liet.

Mar by ús wol Hy ferkeare      

Leed sil Hy yn lok feroarje,

mei syn heilryk tsjûgenis.        

want syn wurd is wier en wis.

Span in tinte foar de Heare, 

Span in tinte ta syn gloarje

midden yn ‘e wyldernis.          

midden yn ‘e wyldernis.

 
3.Folken dy’t yn tinten wenje binn’ op trochtocht elke dei. Ienkear sil it swalkjen einje oer dy lang’ en swiere wei. Alles kinne hja ferneare, as Gods heil har oanhâld is. Span in tinte foar de Heare, midden yn ‘e wyldernis.
 
IN DE DOKTERSKAMER  VAN MEDISCH CENTRUM RYPTSJERK
Dokter houdt spreekuur: consult 1 (gratis)  

 
Doktersassistente: Medicijn uit Handboek Gezond Leven  "Nu kijken we nog in een spiegel, in raadselen, maar dan staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar dan zal ik volledig kennen. Zoals ikzelf door God gekend word. Zo resten ons dan: geloof, hoop en liefde." 1 Korintiers 13:12-13 
 Zingen “Vader, U loven wij” (EL 166:1 en 2)

(Melodie van “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”)
 
Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden  
- stralende zon, van onze liefde de bron, de toekomst ligt in uw handen!
 
Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,  uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;  Gij houdt de wacht, en ook al dreigt soms de nacht, reeds glanst het licht van de morgen.
 
~~~ Siësta!  
 
IN DE DOKTERSKAMER  VAN MEDISCH CENTRUM RYPTSJERK
 Dokter houdt spreekuur: consult 2 (gratis)

 Doktersassistente: Medicijn uit Handdoek Gezond Leven  "Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen, zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen..." Hebreeën 10:24-25 

Zingen “Waar je woont op deze wereld”

(melodie: Welk een vriend is onze Jezus) 
 
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton, elke dag is er nieuw leven,  elke dag een nieuwe zon. Elke dag weer nieuwe kansen  om met God op weg te gaan en te zoeken naar het wonder,  van zijn kracht in ons bestaan.
 
Waar je woont op deze wereld, Spaanse koe en Friese koe in een dorp of grote stad,
zo vaak is er pijn en wanhoop, altijd is er wel eens wat.                     
Maar er zijn ook altijd mensen, met een glimlach, helpend' hand. Zo gaan wij de weg van liefde, samen naar een hemels land.
 
Mededelingen over bloemen en collecte
 Dankgebed en voorbede
 Collecte (niet gratis)

 Op deze dag wordt in het bijzonder stil gestaan bij vluchtelingen, waar we niet vaak meer over horen in de media. In Noordoost Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest. Zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen.

Slotlied “Ga met God / Hear, wês mei ús” 

Zo mogelijk staande
 
Ga met God en Hij zal met je zijn  jou nabij op al je wegen met Zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Hear wês mei ús oant in oare kear
Wol oant wersjen oer ús weitsje
lit gjin kwea ús rigen reitsje.
Hear wês mei ús oant in oare kear!

Hear, wês by ús oant in oare kear
wol ús mei jo wjukken hoedzje
stypje as de stoarmen woedzje,
Hear wês mei ús oant in oare kear!

Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Voor iedereen die heeft meegeholpen aan deze tentdienst
Muchas gratias: Olé!
 
Monumento al Sagrado Corazon, op de berg Naranco, Oviedo, Spanje
Een zegen voor lichaam en ziel                                               

 

Vg.:     ‘Vaya con Dios’ = Ga met God! Ontvang de zegen van God: Gezegend je vingers 
Allen:  dat zij begaanbare wegen zullen wijzen. 
Vg.:      Gezegend je oren 
Allen:  dat zij het geroep van mensen in pijn zullen horen. 
Vg.:      Gezegend je ogen 
Allen:  dat zij in mensen het verhaal van God mogen zien. 
Vg.:      Gezegend je schouders 
Allen:  dat zij tot steun mogen zijn. 
Vg.:      Gezegend je lippen 
Allen: dat zij goede woorden mogen spreken. 
Vg.:      Gezegend je handen 
Allen:  dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven. 
Vg.:      Gezegend je voeten 
Allen:  dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan. 
Vg.:     Gezegend ben je door de Eeuwige God, die zijn welzijn, zijn vrede op jou legt.
Allen:  Amen.
 
Bij de uitgang krijgt u uw “medicijnen” mee. En er is koffie en thee! Dat doet een mens ook goed…

 

terug