11 augustus 2019 11 augustus 2019
Goeiemoarn allegear,
Wolkom yn dizze tsjinst. Us foargonger is hjoed da. J. van Dijken fan Hallum.  It oargel wurdt bespile troch   Folkje Koster.
Oare wike snein om healwei tsienen hopet  ds. B. de Boer fan Westergeast hjir foar te gean.
Wy begjinne mei it sjongen fan ús oefenliet nûmer 948. Dêrnei sjonge wy út liet 33.
De tsjerkeried winsket ús in goede en segene tsjinst ta.
 
Yn it sikehûs yn Nijmegen is ôfrûne wike Griet Postma fan de Binnendyk opnaam. Omdat de operaasje goed ferrûn is sil se al gau oerbrocht wurde nei MCL yn Ljouwert. Har adres hinget yn de toer. De blommen wurde hjoed by Ludzer Rijpma fan de Binnendyk brocht. Hy kaam thús út it sikehûs.
 
De kollekte dy’t nei de gebeden hâlden wurdt, is foar Werelddiaconaat Súd-Afrika. In protte jonge kleurlingen yn Pretoria ha min takomstperspektyf. Sy groeie gauris op yn brutsen gesinnen en yn gewelddiedige wiken. De helte fan harren makket de middelbere skoalle net ôf, de wurkleasens ûnder jongerein is grut. Yn gearwurking mei kristlike partners helpt Kerk in Actie dizze jeugd.
De kollekte by de útgong is foar de tsjerke.

Welkom/mededelingen
Intredelied (staande) lied 33:1 en 4
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 33 vers 6 en 8
Verootmoediging (gebed om vergeving)
Genadeverkondiging
Lied 310 Eén is Heer, de God der goden
Dienst van het Woord
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 65:17-25
Lied 994 vers 1,2 en 3 Voor hen die ons regeren (Tussentijds 214)
Evangelie naar Lucas; Lc.12:32-40
Lied 751 vers 1,2 en 4 De Heer verschijnt te middernacht (LbvK 1973 gezang 63)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 747 vers 1,3,4 en 5 Eens komt de grote zomer (LbvK 1973 gezang 288)
Dienst van de gebeden en collecte
Lied 766 vers 1 en 3 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen ( LbvK 1973 gez. 114)
Wegzending en Zegenbede
Amen(3x)
terug