28 maart 2020 28 maart 2020
Zondag 29 maart 2020, de 5e zondag van de 40 dagen, ook wel bekend als ‘Judica’

Deze zondag wordt ook wel de dag van de droge vruchten genoemd. Deze vijfde zondag voor Pasen staat nog volop in het teken van de soberheid. Snoepen mag niet, maar wat wel kan zijn gedroogde vruchten: dadels, pruimen en abrikozen. Hier kon je lekker van snoepen zonder dat je de ‘regels’ overtrad.

Bijdrage van ds Pit:
Op het zondagsrooster staan voor deze zondag de volgende liederen uit ons liedboek en een aantal schrift gedeelten:
Liedboek 43 en Liedboek 535f,
Ezechiël 37:1-14 , Psalm 130 , Romeinen 8:8-11 en Johannes 11:1-4(5-16)17-44.

De tekst van lied of Psalm 43 lijkt voor onze tijd geschreven. Het is net of allerlei gedeelten uit de bijbel nu ineens dieper tot ons spreken. Te midden van onzeker tijden roepen we uit naar God:

Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,
de sterke vesting van mijn hart ?
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven
aan mijn belagers prijsgegeven ?

Waarom worden we zo belaagd door een piepklein virus? Hoe kan het dat iets wat je met je ogen niet kunt zien, de hele wereld ontwricht? We bidden mee met de Psalmist:

O Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.

Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.

Dat lukt nu niet. We kunnen niet samenkomen, we kunnen niet samen in de kerk zingen, bidden, luisteren en de zegen ontvangen. Maar we kunnen nog wel voor Gods aangezicht komen. Want God is niet gebonden aan kerkgebouwen, aan muren en afstand.

Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Weten dat God er altijd is en altijd zal zijn, ook voorbij de grenzen van wat wij kunnen zien, dat maakt ons dankbaar. Dat geeft zelfs in hele donkere tijden vreugde. Maar daarmee zijn alle zorgen niet verdwenen en dus gaat het lied verder: 

Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?


Het virus is niet ineens weg en de gevolgen voelen we nog steeds, maar het lied zet er wel een vraagteken achter. Is onze verslagenheid en zijn de kwellingen alles wat er is? Nee, er klinkt een boodschap vol hoop:

Vertrouw op 's Heeren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.

Lees ook de schriftgedeelten eens door. En zing gerust mee met Lied 43 op Youtube:
https://youtu.be/VxHZzMk5_GA

De volgende zegenbede wil ik u meegeven:

Mag de Here God je rust geven
om de zaken te accepteren die je niet kunt veranderen,
moed om de zaken te veranderen die je wel kunt veranderen
en de wijsheid om het verschil tussen die twee te weten.
Amen.

Ik wens u veel sterkte en vrede toe,
Groetnis út Drachten,

Ds. Peter Pit
0512-540984
dspkpit@gmail.com
Elke woensdagavond worden de klokken geluid tussen 19.00 en 19.15 uur.

Als mensen door ziekte geen kans zien boodschappen te doen of een ander klein klusje, kan gebeld worden met Anja de Jong 0511-432067 of jonganja@gmail.com

Pastorale gesprekken: Ds Peter Pit is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen ongeveer 13.00 uur -17.00 uur bereikbaar.
Voor actuele informatie kijk op onze eigen site: https://ryptsjerk.protestantsekerk.net. Of op de site van de PKN onder het thema coronavirus: https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Zondagmorgen om 10.00 uur zendt Omrop Fryslân de kerkdienst vanuit Franeker. Hier de link voor de liturgie: https://www.omropfryslan.nl/programma/tsjerketsjinst-op-tv

We hopen/bidden dat we gezond blijven/worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in/bij ons is.

Namens het moderamen, Douwine Reitsma, scriba.
terug