Jaargang 5 nr.12 Jaargang 5 nr.12
Goedemorgen gemeente, Welkom allemaal, in het bijzonder onze gasten.
We zingen nu eerst het oefenlied 532
 
Vandaag is Da. Van der Briel uit Oudeschoot onze voorgangster. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal.Geert Postma speelt op het orgel.
 
Volgende week zondag 18 februari is de jaarlijkse schoolkerkdient. In T&T heeft Juf Sarah er al een klein stukje over geschreven, het thema is Van top tot Teen.
De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ons aanvangslied is: lied 221 :1 en 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Collecte Diaconie
De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan drie projecten met regionale grondleggers. De Jan Jochums Visser Stichting ondersteunt op de Filipijnen zo’n 80 jongeren op weg naar volwassenheid en een betere toekomst.
Stichting Beautiful Gate is betrokken bij het welzijn van kinderen, gezinnen en leefgemeenschappen in Zuid-Afrika, Lesotho en Zambia.
Stichting Trijntje Beimers werkt samen met het Zeister Zendingsgenootschap aan twee zendingsposten in Tanzania die uitgegroeid zijn tot bloeiende gemeenschappen die van grote betekenis zijn voor de omliggende regio.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerk.
 
Orde van Dienst
Lezingen: 2 Koningen 5: 1-3; 9-15b; Marcus 1: 40 – 45
Thema: Menswording / Heelwording
 
Openingslied Lied 221: 1, 2 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Bemoediging en groet
Gebed
Zingen: Lied 221: 3
Kyriegebed
Glorialied: Lied 305 Alle eer en alle glorie
Inleiding Thema: Menswording / heelwording
Zingen: Lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen’
Eerste Lezing: 2 Koningen 5: 1-3; 9-15b
Zingen: Lied 834, 1 en 2, Vernieuw Gij mij
Tweede Lezing: Marcus 1 : 40 – 45
Zingen: Lied 834: 3 Wees Gij de zon
Overdenking
Zingen: Lied 533: 1, 3 en 6. Daar komt een man uit Nazareth
Gebeden
Onze Vader
Collecte
 
Viering van het Avondmaal
Zingen: Lied 387: 1, 2 en 5 Als wij weer het brood gaan breken
 
Tafelgebed nr 7 Omdat Gij liefde zijt, blz 226 (deel 1)
Lied 405
Vervolg Tafelgebed Instellingswoorden
 
Uitdelingswoorden
 
Nodiging
Deling van brood en wijn
Tijdens de rondgang langs brood en wijn zingen/ neurien we:
Lied 833: Neem mij aan zoals ik ben (3x)
Lied 568a: Ubi caritas, waar vriendschap is en 
terug