Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven
Goede morgen gemeente,
 
Hartelijk welkom in deze 2de Adventszondag waarin wij het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger is Ds. A. Terlouw uit Dronrijp en het orgel wordt bespeelt door Wiep Boersma. Volgende week zondag 17 december hoopt Ds. R. Reitsma uit Leeuwarden voor te gaan. Dit is een Fryske tsjinst. Nimme jo it Fryske Lieteboek mei?
We beginnen met het zingen van ons oefenlied 453. Ons aanvangslied is zie de liturgie.
Lezing 2e Advent
 
Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
 
De collecte die na de gebeden wordt gehouden is voor “Daar waar de schipper is”. Samen met tientallen vrijwilligers vormen binnenvaartpredikanten ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis KrČ—ger het pastoraal team voor zo’n 450 binnenvaartschippers en hun families die varen op de West-Europese waterwegen. De vrijwilligers onderhouden veel contact met de predikanten om signalen uit de schipperswereld snel door te geven. Ze willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. Uw bijdrage aan deze collecte maakt pastoraat mogelijk voor binnenvaartschippers en andere mensen die zich buiten het bereik van een plaatselijke gemeente bevinden.
De collecte bij de uitgang is voor de kerk.
 
Dit stuk is gelezen bij het aansteken van de 2e adventskaars
Thema visioen van heil en vrede De Levensboog staat voor vrede en gerechtigheid. De Eeuwige zal recht spreken. Niemand meer van huis en haard verdreven. Zie het onrecht en alles wat het leven naar Gods bedoeling onderdrukt komt op zijn kop te staan.
We kozen een dode berenklauw op de kop , waaruit witte bloemen komen die verwijzen naar het Uitzien naar de dag dat omkeer in daden gestalte krijgt: kernbommen ontmanteld worden, duurzame energie standaard is, respect en verzoening gewoonte. Dan zal angst verdwijnen, dan zal een boom bloeien in de winter. In die verwachting ontsteken we de tweede kaars

Orde van de dienst
Nieuwsbrief PKN RYPTSJERK
Jaargang 5 nr.1
Goede morgen gemeente,
 
Welkom in deze dienst, op eerste advents zondag. Voorganger vanmorgen is Ds. D. Posthuma, uit Burgum. En Geert Postma bespeelt het orgel. Na de dienst is er koffiedrinken, hier in de kerk.
A.s. woensdag 06 december is er van 19.00 – 20.00 uur een stilte uur.
Volgende week zondag 10 december, tweede Adventszondag, hoopt Ds. A. Terlouw, uit Dronrijp voor te gaan. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren.
We zingen nu eerst het oefenlied, lied 453.
En ons aanvangslied is Lied 441 : 1 en 2.
De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
 
De bloemen zijn vandaag voor:  De nieuwe bewoners van de Tsjerkelansreed 34.
Wie wil de bloemen brengen?
 
De collecte die na de gebeden gehouden wordt, is voor: Help de nieuwe kerk in Drachten.
Pioniersplek Yours! In Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase, wil een plek zijn voor de tieners en hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een van de twee pioniers: Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt. Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. We zijn al eens begonnen met andere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen. Tieners ontmoeten elkaar twee wekelijks en bezoeken samen festivals of de EO- jongerendag.
Voorop staat dat we niet entertainen. Tieners moeten vooral zelf actief worden. De ouders lezen samen in 1 jaar de Bijbel en delen dingen via Whatsapp-groep. De collecte maakt pioniersplekken als Yours! Waar leven en geloven gedeeld wordt, mogelijk.
De tweede collecte is voor de kerk en komt meteen achter de eerste collecte aan, i.v.m het koffie drinken.
 
Orde van dienst
 
1e adventszondag Orgelspel
Oefenlied, wij zingen…453..
Welkom door één van de kerkenraadsleden
Intochtslied, wij zingen Lied 441,1.2. ( Hoe zal ik U ontvangen)
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Wij zingen Psalm 25,2.4.
Gebed om ontferming
Wij zingen Lied 25a (Tussentijds 150 Mijn ogen zijn gevestigd)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Markus 13,24-37
Wij zingen Lied 433 (Komt tot ons. scheur de Heemlen Heer)
Verkondiging
Wij zingen Lied 751 (De Heer verschijnt te midder nacht LbvK1973 63)
Mededelingen over pastoraat en collectes door één van de kerkenraadsleden
Voorbeden en dankgebed
Collecte
Slotlied, wij zingen Lied 462 (Zal er ooit een dag van vrede Tussentijds 125)
Zegen, gezongen Amen
terug